માહિતી સંગ્રહ

Search Window
Details
12345678

પર્યાવરણ પ્રયોગશાળાની સંભાળ

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-06-29 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, General, Innovation

EVS State

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-04-10 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, General, Innovation


પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા સ્ટેટ

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-04-10 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, General, Innovation

કિચન ગાર્ડન અંતરગત બીજ રોપણ કામગીરી - ચગવાડા અનુપમ શાળા, જિ. બનાસકાંઠા

By : CHAGVADA PRI. SCH. From : EDU CENTER Approved : 2020-03-30 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, Innovation, Innovation

આજ રોજ ૧૬-૦૩-૨૦૨૦ ના ર્રોજ ચગવાડા અનુપમ શાળા માં ઇનોવેશન ના ભાગ રૂપે કિચન ગાર્ડન અંતરગત વિવિધ બીજ રોપણ પ્રવૃત્તિ શાળા ના બાળકો ને શિક્ષકો ના સહયોગ થી હાથ ધરવામાં આવી . જેમાં વિવિધ શાકભાજી જેવી કે ગવાર ભીંડા ચોળા જેવા શાકભાજી તેમજ શક્ક્ર્ટેટી ના બીજ વાવવામાં આવ્યા . અ સાથે જ કિચન ગાર્ડન માટે ફાળવેલ જગ્યા ની ચોતરફ તાર ફેન્સીંગ કરવામાં આવ્યું . જેથી કરી ને બીજ જ્યાર્રે છોડ માં પરીણમે ત્યારે તેની યોગ્ય માવજત થઇ શકે . બીજ રોપણ માટે વિવિધ ક્યારા ની રચના કરી યોગ્ય અંતરે બીજ રોપણ કામગીરી બાળકો ના સહયોગ થી કરવામાં આવી . 

હાઈડ્રોપોનીક્સ પ્રયોગ - પ્રાથમિક શાળા વાડિયાપાડા, જિ. વલસાડ

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-03-30 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, પ્રયોગો, ખેતી

જૈવિક ખાતર નિર્માણ - વનકલા પ્રાથમિક શાળા, જિ. તાપી

By : VANKALA PRIMARY SCHOOL From : EDU CENTER Approved : 2020-03-23 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, Innovation, Innovation

પ્રથમ તબક્કામાં જૈવિક ખાતર બનાવવા માટે સૂકા પાંદડા લીલો કચરો શાકભાજીનો કચરો વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. બીજા તબક્કામાં બેન ઉપયોગી કાગળના કચરાની લુગદી બનાવી ને ખાતર નિર્માણની પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં આવી છે.

વરસાદી જળ-સંગ્રહ - ભેડ પ્રાથમિક શાળા, જિ. ડાંગ

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-03-19 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, પ્રયોગો, જળ

શાળામાં દર વર્ષે માર્ચ માહિનામાં પીવા માટેનું તથા વાપરવા માટેનું પાણી પૂરું થઈ જાય છે. આ પ્રવૃતિ માટે શાળામાં એક ભૂગર્ભ ટાંકી બનાવવામાં આવી છે. pvc પાઈપની મદદથી વરસાદનું પાણી ચોમાસાની ઋતુમાં આ ટાંકીમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે અને જરૂરિયાતના સમયે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાળકો પાણીનું મહત્વ સમજ્યા અને તેનો કરકસર પૂર્વક ઉપયોગ કરતાં થયા છે. વરસાદી પાણીનું સંગ્રહનું મહત્વ સમજતા થયા છે.

રેતાળ માટીમાં ખેતીનો પ્રયોગ - આસરોડા પ્રાથમિક શાળા, જિ. સાબરકાંઠા

By : ASRODA SCH From : EDU CENTER Approved : 2020-03-16 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, Innovation, Innovation

સાબરકાંઠા જીલ્લાના પ્રાંતિજની આસરોડા પ્રાથમિક શાળામાં આ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે... રેતાળ માટીને લઈને તેમાં કોઇપણ પ્રકારના ફૂલછોડ ઉછેરવા અઘરા હતા ત્યારે પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા અંતર્ગત આવી માટીમાં ખેતી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું..જેમાં રેતાલા માટીમાં છાણીયું ખાતર મિક્ષ કરી ત્રણેક દિવસ રાખી મુકવામાં આવ્યું..બાદમાં તાંદળજો, ગવાર, ભીંડી અને ચોરીનું વાવેતર કરવામાં અવાયું... આ બધી જ કામગીરીમાં વિદ્યાર્થીઓની જ મદદ લેવામાં આવી હતી,,અને આ પ્રયોગનું પરિણામ પણ સારું મળ્યું...હાલમાં રેતાળ માટીમાં પણ લીલી શાકભાજી અંકુરિત થઇ છે.., ત્યારે આગામી સમયમાં તેનો મધ્યાહ્ન ભોજન યોજનામાં ઉપયોગ કરવામાં આવશે...

પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા અંતર્ગત ચાલતી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-03-16 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, આદર્શ વસ્તુઓ, શાળા

પ્લાસ્ટિક મુક્ત શાળા - રાંટીલા પ્રાથમિક શાળા, જિ. બનાસકાંઠા

By : evscenter From : EDU CENTER Approved : 2020-03-16 Related to: પર્યાવરણ પ્રયોગશાળા, આદર્શ વસ્તુઓ, અન્ય

શાળાના બાળકો દ્વારા કચરાનું વિભાગીકારણ કરી પાલસ્ટિક ના કચરાનો યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરવામા આવે છે.
બાળકો પ્લાસ્ટિકના કચરાને અલગ પાડી ને નિકાલ કરતા શીખ્યા.